Lecţia de drept. Procedura de mediere în cazul contribuabililor care sunt supuşi executării silite

de | 1.08.2019 13:19 | Opinii

Procedura de mediere, prevăzută în legislația fiscală, are ca scop evitarea executării silite demarate împotriva contribuabililor pentru unele obligații fiscale și nu are nicio legătură cu activitatea de mediere desfășurată în baza legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
Ea se aplică debitorilor pentru care ANAF a demarat procedura de executare silită și care au depus la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la comunicarea somației, formularul Notificare privind intenția de mediere.
Obiectul procedurii îl constituie amenzile de orice fel și alte creanțe bugetare, așa cum au fost individualizate în somație.
Procedura de executare silită se suspendă începând cu data la care debitorul notifică organul fiscal privind intenția de mediere și constă în clarificarea situației obligațiilor fiscale înscrise în somație, în vederea identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor (inclusiv acordarea unor înlesniri la plată).
Întâlnirea dintre debitor și reprezentanții organului fiscal are loc într-o perioadă cuprinsă între 2 și maximum 10 zile de la primirea notificării privind intenția de mediere.
În situaţia în care debitorul nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, la data şi ora stabilite în înştiinţare, acesta, împreună cu organul fiscal, pot fixa o altă dată şi oră de organizare a întâlnirii cu respectarea termenului de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
Pentru dovedirea situației economice și financiare a debitorului sunt acceptate orice documente și informații relevante pentru clarificarea obligațiilor fiscale față de care contribuabilul are obiecții, dar și informații relevante privind situația economică și financiară (ex: justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești, argumentarea posibilității plăților într-o anumită perioadă de timp), pentru identificarea modalităților de stingere a obligațiilor.
În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situaţia fiscală şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum şi, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale.
În situaţia în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoştinţă obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
În situaţia în care se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de legislația fiscală.
Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor se consemnează într-un proces-verbal.
În situaţia în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligaţiile înscrise în somaţie sau nu se solicită înlesnire la plată, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii