Web Analytics

Lecția de drept. Ce trebuie să știi dacă vrei să te muți cu chirie?

de | 20.09.2023 14:10 | Actualitate, Home, Opinii

1. Întrucât contractul de închiriere a unui imobil generează venituri proprietarului, acesta are obligația să îl înregistreze la organul fiscal.
În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.
Documentele se vor prezenta în copie şi original.
După verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original se restituie contribuabilului.
Neînregistrarea contractelor de închiriere (locațiune) la organul fiscal și nedeclararea chiriilor obţinute constituie infracțiunea de evaziune fiscală.

2. Cel care trebuie să plătească lunar cheltuielile la asociația de proprietari este proprietarul locuinței, potrivit Legii asociațiilor de proprietari. Dacă se fac restanțe, el este cel care va putea fi chemat în fața unei instanțe pentru a fi obligat la plata lor, ajungându-se chiar până la o executare silită.

3. Proprietarul imobilului este obligat sa efectueze toate reparațiile necesare pentru a menține bunul în stare corespunzătoare de întreținere.
Chiriașul care dupa încheierea contractului de întreținere constată necesitatea unor reparații este obligat să îl încunoștiințeze pe proprietar despre acestea, sub sancțiunea plății unor daune interese pentru prejudiciul rezultat din întarzierea notificării.
Dacă proprietarul imobilului nu ia măsurile necesare de îndată, după notificare, chiriașul poate proceda el însuși la efectuarea reparațiilor, iar cheltuielile vor fi rambursate de către proprietar cu dobânzi din ziua efectuarii lor.
Reparațiile locative, adică reparațiile de întreținere curentă și cele a căror necesitate rezultă din utilizarea normală a bunului, sunt în sarcina chiriașului (locatarului).

Citește și Lecția de drept. Antecontractul de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile, încheiat cu societăți insolvabile

4. Contractele de închiriere (locațiune) încheiate prin înscris sub semnatură privată și care au fost înregistrate la organele ficale, precum și cele încheiate în formă autentică, constituie titluri executorii pentru plata chiriei, la termenele stabilite prin contract. Cu alte cuvinte, în situația în care chiriașul (locatarul) nu își onorează obligația de plată a chiriei puteți proceda direct la executarea silită a acestuia în temeiul titlului executoriu contract de închiriere (locațiune), fără a fi necesară chemarea în judecată în vederea obținereii unei hotărâri judecătorești.

5. Contractele de închiriere (locațiune) încheiate în formă autentică (la notar) au caracter executoriu și în ceea ce privește obligația de restituire a bunului luat în locațiune la durata expirării termenului de închiriere stabilit pe perioadă determinată sau nedeterminată, la expirarea termenului de preaviz.

6. Contractul de închiriere (locațiune) trebuie să conțină expres clauza potrivit căreia chiriașulul (locatarului) îi este interzisă subînchirierea bunului. În lipsa unei astfel ce clauze din contract, chiriașul poate subînchiria imobilul unei terțe persoane.

7. Dacă în perioada derulării contractului de închiriere imobilul este înstrăinat, dreptul chiriașului este opozabil noului proprietar doar dacă locațiunea a fost înscrisă în cartea funciară.
Avocat Maria Cristina Leţu, doctor în Drept

Citește și Lecția de drept. În general despre activitatea sindicală

Articol scris de Jurnalul de Arges

Distribuie!

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *