Spitalul de Pediatrie Piteşti face angajări

de | 21.01.2021 13:06 | Actualitate

Șase posturi de asistent medical, pe perioadă nedeterminată, sunt vacante la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, după cum urmează: asistent medical, specialitatea generalist, în Secția Pediatrie II; asistent medical, specialitatea generalist, în Compartimentul Primire Urgențe; asistent medical, principal, specialitatea radiologie, în Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală; asistent medical, specialitatea radiologie, în Laboratorul Radiologie și Imagistică Medicală; asistent medical, principal, specialitatea laborator, în Laboratorul Analize Medicale; asistent medical, debutant, specialitatea laborator, în Laboratorul Analize Medicale.

Citește și Directorul Ionescu în căutarea disperată a unui anestezist: „Salarizarea la Spitalul de Pediatrie este de top!”

Citește și Spitalul de Pediatrie Piteşti va fi dotat cu un RMN

Citește și Spitalul de Pediatrie Piteşti – Etajul 5, reabilitat şi modernizat

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Data limită pentru depunerea dosarelor este 01 februarie 2021, ora 14:00. Proba scrisă va avea loc pe 08 februarie 2021, ora 10:00, iar proba interviu va avea loc pe 15 februarie 2021, ora 10:00. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Spitalului de Pediatrie Pitești sau pe https://posturi.gov.ro. Relații suplimentare – la Spitalul de Pediatrie din Piteşti, str. Dacia nr. 1, județul Argeș, telefon 0248/220.800, interior 113.

Articol scris de Mari Tudor

Distribuie!

0 Comentarii