Referitor la depunerea formularului 200 pentru anul 2016

de | 19.05.2017 08:17 | Actualitate

formular 200În vederea îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor declarative, vă facem cunoscute unele aspecte referitoare la procedura şi termenul de depunere a formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, astfel:

Care este termenul de depunere a declaraţiei de venit pentru anul 2016?
Declaraţia de venit pentru veniturile realizate în anul 2016 se depune până la data de 25 mai 2017.

Cine are obligaţia depunerii formularului 200 ”Declaraţie privind veniturile realizate din România”?
Au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2016 au realizat:
● venituri din activităţi independente,
● venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
● venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real,
● câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
● venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;
● venituri din alte surse, pentru care contribuabilii au obligaţia depunerii declaratiei (veniturile obţinute de cedent ca urmare a cesiunii de creanţă, respectiv de cesionar din realizarea venitului din creanţa respectivă), art. 114 alin. (2) lit. l).

Declaraţia se utilizează şi pentru:
– declararea veniturilor realizate în România în calitate de artişti de spectacol sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri şi care au optat pentru regularizarea impozitului, în condiţiile prevăzute la art. 227 alin. (3) din Codul fiscal;
– declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artişti de spectacol sau sportivi, din activităţi artistice şi sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin, potrivit art. 223 alin. (4) din Codul fiscal;
– declararea veniturilor din activităţi independente obţinute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care au optat pentru regularizarea impozitului în condiţiile prevăzute la art. 226 din Codul fiscal;
– declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri;

Cine nu are obligaţia depunerii declaraţiei de venit?
Nu au obligaţia să depună declaraţia de venit contribuabilii care în anul 2016 au realizat:
● venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit (cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate);
● venituri din activităţi independente pentru care impozitul se reţine la sursă de către plătitorul de venit şi impunerea este finală potrivit opţiunii contribuabilului (venituri din drepturi de proprietate intelectuală);
● venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);
● venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplineau condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente (adică aveau mai puţin de 5 contracte de închiriere), pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este final, cu următoarele excepţii, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei:
→ pentru situaţiile în care declaraţia de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
→ pentru situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, dar nu rezilierea contractelor – în care chiria este exprimată în lei – în cursul anului;
→ pentru situaţiile în care investiţiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
● venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare;
● venituri din investiţii, a căror impunere este finală;
● venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
● venituri din pensii;
● venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, pentru care impunerea este finală;
● venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
● venituri din alte surse.

Cum se depune formularul 200 ?
Declaraţia de venit se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul:
– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
– on-line prin intemediul Spaţiului Privat Virtual de către persoanele fizice care sunt înregistrate.

Unde se depune formularul 200?
Declaraţia de venit se depune la:
● organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
● organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.
– copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Nedepunerea formularului 200 – “Declaraţia privind veniturile realizate din România”, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

În cazul aplicării sancţiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională.

M.I.

Distribuie!

Articol scris de Marius Ionel

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii