Web Analytics
scris joi, 02.07.2020

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE

Universitatea din Piteşti scoate la concurs, pentru anul universitar 2020-2021, un număr de 3050 de locuri pentru 50 de programe de licență (840 subvenționate și 2210 cu taxă de studii). Suplimentar, mai sunt oferite 10 locuri subvenționate pentru candidați absolvenți cu diplomă de bacalaureat care provin din sistemul de protecție socială. Acești candidați pot concura pentru orice program de studii de licență.
De asemenea, universitatea a alocat 3190 de locuri pentru 50 de programe de studii masterale (470 subvenționate și 2720 cu taxă de studii) și 14 locuri pentru cei care vor să urmeze studii universitare de doctorat.
Totodată, pentru absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, Colegiul Terțiar Nonuniversitar scoate la concurs 450 de locuri de studii postliceale, pentru 15 clase.
Anul acesta toți candidații aplică ONLINE pe platforma upit.ro/admitere și FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIERE pentru studiile de licență și masterat.

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI, UNIVERSITATE CU GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE

Cum poți deveni student al Universității din Pitești la studii universitare de licență și masterat

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, organizat în cadrul Universității din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități:
– Înscriere on-line la concurs;
– Evaluarea probelor de aptitudini;
– Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;
– Evaluarea probei de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
– Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la buget și pe locurile cu taxă şi a celor respinşi;
– Depunerea și soluționarea contestațiilor;
– Înmatricularea;
– Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget şi pe locuri cu taxă şi a celor respinşi.

Documente necesare pentru înscrierea la studii universitare de licenţă și masterat

În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va completa formularul de înscriere aflat pe site-ul Universității din Pitești (www.upit.ro, secțiunea Admitere 2020) și va transmite on-line următoarele documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg):
1) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive;
2) declaraţie de consimţământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa 1);
3) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să rezulte mediile anilor de studii). Absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie/septembrie 2020 vor transmite adeverința care atestă promovarea examenului național de bacalaureat;
4) certificat de naştere;
5) cartea de identitate;
6) certificatul de căsătorie – dacă este cazul;
7) aviz medical eliberat de medicul de familie;
8) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
9) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării;
10) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor transmite o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a romilor recunoscută oficial;
11) candidații la studii universitare de masterat trebuie să transmită suplimentar:
– diploma de licenţă (sau echivalentă); se exceptează absolvenţii promoţiei 2020, care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor;
– foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență în original (cu excepția absolvenților promoției 2020).

Cum poți deveni elev al Colegiului Terțiar Nonuniversitar

Admiterea candidaţilor se face pe bază de dosar. Media generală de admitere este media generală de absolvire a studiilor liceale.
Candidații se vor înregistra pe platforma electronică de admitere (www.upit.ro – secțiunea admitere), putând alege oricâte opțiuni doresc din oferta colegiului.
Înscrierea candidaţilor pentru admiterea on-line la colegiul terțiar se face pe baza următoarelor documente (fotocopiate/scanate în format .pdf sau .jpeg):
1) Fişa de înscriere și Declarația de consimțământ (descărcate din baza de date a admiterii);
2) Foaia matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII-a liceu seral / frecvenţă redusă;
3) Diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz;
4) Carte de identitate;
5) Certificat de naştere;
6) Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
7) Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea. În cazul în care nu este posibilă obţinerea adeverinţei medicale de la medicul de familie, veţi prezenta acest document la înmatriculare.
8) document care atestă achitarea taxei de înscriere.

Calendarul admiterii 2020 pentru studii universitare de licenţă și masterat

SESIUNEA I – IULIE 2020
– înscriere la concurs: 01.06-31.07
– proba de aptitudini – 21.07
– evaluare probă de concurs (testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive) – 21.07
– afișarea rezultatelor – 22.07
– depunere contestații – 24 de ore de la afișarea rezultatelor
– soluționare contestații – 24 de ore de la expirarea termenului de contestare
– înmatriculări – 24.07 – 30.07
– afișare rezultate finale concurs admitere – 31.07
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2020
– înscriere la concurs: 01.09-08.09
– proba de aptitudini – 09.09
– evaluare probă de concurs (testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive) – 09.09
– afișarea rezultatelor – 10.09
– depunere contestații – 24 de ore de la afișarea rezultatelor
– soluționare contestații – 24 de ore de la expirarea termenului de contestare
– înmatriculări – 12.09 – 14.09
– afișare rezultate finale concurs admitere – 15.09.

Distribuie!

0 Comentarii